Partneri - HPA

Maďarská plastikárska asociácia (HPA) je občianskou neziskovou organizáciou reprezentujúcou a obhajujúcou maďarský plastikársky priemysel.
HPA bola založená v roku 1991 s cieľom reprezentovať profesijné záujmy maďarského plastikárskeho odvetvia. V minulosti bola súčasťou Maďarskej chemickej asociácie, no v súčasnosti už pôsobí samostatne. Členskú základňu tvoria výrobcovia plastov a firmy z príbuzných oblastí pôsobiacich v Maďarsku, ako i spoločnosti, ktoré s plastami obchodujú. HPA je súčasne aj spolupartner organizácie PlasticsEurope a spolupracuje aj s CIPAD (Council of International Plastics Association Directors), celosvetovou organizáciou združujúcou plastikárske asociácie. HPA má úzke vzťahy aj s plastikárskymi profesiami v rámci Európy.

Naša misia:

 • Podporovať rozvoj plastikárskeho sektoru vo vysokej úrovni konkurencie iných sektorov pracujúcich so štrukturálnymi materiálmi.
 • Sme presvedčení, že produkty z plastov tvoria základ udržateľnosti rozvoja ľudstva.
 • Toto stanovisko bolo niekoľkokrát potvrdené technickými, ekonomickými a environmentálnymi hodnoteniami.
 • Rozvoj plastikárskeho priemyslu, a to nie len v Maďarsku, napreduje rýchlejšie než priemerný nárast HDP.

Naše ciele:

 • Podporovať záujem maďarského plastikárskeho sektoru v legislatíve, na vládnej úrovni ako i na úrovni iných autorít.
 • Zvyšovanie povedomia a dobrého mena plastikárskeho priemyslu prostredníctvom poukazovania na objektívne výhody.
 • Podpora interakcie medzi plastikárskym priemyslom a konečnými užívateľmi.

Hlavné zložky našich aktivít:

 • Stanovisko k návrhom zákonov súvisiacich s plastikárskym sektorom.
 • Zber informácií a dát týkajúcich sa plastikárskeho priemyslu a ich distribúciam členom asociácie.
 • Kooperácia medzi lokálnymi a medzinárodnými organizáciami.
 • Budovanie a prehlbovanie konexii s vyskumno-rozvojovými inštitúciami.
 • Podpora vzdelávania v oblasti plastov na každej úrovni.
 • PR aktivity, kontakt na médiá a iné občianske organizácie.
 • Šírenie a propagácia informácií získaných z rôznych európskych projektov v oblasti vedy a výskumu.