VÝSTUPY

VÝSTUP 1

Prvým projektovým výstupom je "Kompetenčný katalóg pre podnikových inštruktorov" založený na výskume Generácie Z a cielených rozhovoroch so študentmi, ktorí majú skúsenosti s metodológiou duálneho vzdelávania, ďalej na rozhovoroch s menotrmi/inštruktormi a s vedúcimi pracovníkmi ktorí disponujú právomocou rozhodovania vo vzdelávaní a v priemysle. Výskum Generácie Z má za cieľ zistiť najvýznamnejšie trendy vo vzťahu generácie 15-18 ročných a svetom práce. Cielené rozhovory budú vedené s minimálnym počtom 50 študentov z Maďarska a 20 študentov zo Slovenska, Rumunska a Grécka, ďalej s 10 timi inštruktormi a 10 timi vedúcimi pracovníkmi zapojenými vo vzdelávacom procese z každej zo spomenutých krajín. Pokračovaním rozhovorov bude aj vyplnenie dotazníka za každú skúmanú skupinu. Inovačnou časťou Kompetenčného katalógu je analýza transverzálnych kompetencií z pohľadu podnikového inštruktora. Rozvoj transverzálnych kompetencií a schopností je zdôraznené vo vzťahu vedenia mladej generácie študentov.
všeobecný sumarizačný výstup prieskumu spolu s kompetenčným katalógom bude sprístupnený "tu".

 

 

VÝSTUP 2

Tréningový materiál pozostávajúci z Príručky, Metodológie aplikujúcej princípy gamifikácie a z kolekcie Prípadových štúdií obsahujúcej príklady z praxe ("best practices") duálneho vzdelávania v plastovom priemysle a príbuzných odvetviach.
Tréningový materiál sa skladá z teoretickej časti priručky určenej podnikovým inštruktorom, ktorí sú zodpovední za výučbu na pracovisku, ako i z prípadových štúdií z praxe a praktickej časti obsahujúcej prvky gamifikácie učebného obsahu za účelom poskytnutia pomoci spoločnostiam, ktoré sa plánujú stať súčasťou systému duálneho vzdelávania na pracovisku.
Najvýznamnejším inovačným elementom je aplikácia prvkov gamifikácie v praxi. Techniky gamifikácie sú ideálnym prostriedkom na preklenutia generačných rozdielov medzi generáciami, zároveň slúžia aj na otestovanie a aplikáciu motivačných prvkov pri osvojovaní si daného učiva na jednej strane a okrem toho podporujú aj integráciu do sociálneho a pracovného prostredia na druhej strane.
Tréningový materiál bude dostupný ku koncu mesiaca august 2019.

 

 

 

VÝSTUP 3

Tréning podnikových inštruktorov/mentorov v Maďarsku, Rumunsku a Slovensku bude zameraný na tvorbu a adaptáciu metodológie gamifikácie, ako i situačných hier v praxi duálneho vzdelávania na pracovisku.
Cieľom je podnikových inštruktorov oboznámiť s novými inovačnými technikami nesúcimi v sebe prvky gamifikácie, ako aj podporiť ich transverzálne kompetencie, ktoré boli výsledkom prvého projektového výstupu. Trojdňový tréningový program bude obsahovať tréning podnikových mentorov/inštruktorov s počtom účastníkov 5-8. Konať sa bude v krajinách Rumunsko, Slovensko a Maďarsko.
Materiál pre tréning mentorov/inštruktorov bude finalizovaný na základe spätnej väzby účastníkov prezenčného tréningu. Tréning sa bude konať v priebehu posledných štyroch mesiacov roku 2019. Pilotný tréning mentorov

 

VÝSTUP 4

Záverečným projektovým výstupom bude komplexný Pilotný tréning, kde podnikoví mentori/inštruktori budú aplikovať nové metódy získané počas realizovaných tréningov v Maďarsku, Rumunsku a Slovensku, za podpory supervízie z Maďarska.
Obsahom pilotného tréningu je aplikácia vedomostí získaných počas tréningu (Projektový výstup 3) v každodennom výučbovom procese.
Počas tréningu budú rozvíjané transverzálne kompetencie podnikových inštruktorov, ktorí si zároveň osvoja techniky gamifikácie v záujme podpory motivácie ich študentov a harmonizácie požiadaviek pracovného trhu a prichádzajúcej mladej generácie (Generácia Z). Tieto techniky budú otestované priamo v prostredí duálneho vzdelávania na pracovisku, pričom sa bude získavať spätná väzba prostredníctvom cielených rozhovorov so samotnými študentmi, ako i s inštruktormi. Finálne závery rozhovorov a zhodnotenie bude porovnané s výsledkami prvotných cielených rozhovorov vedenými taktiež so študentmi a inštruktormi v úvodnej fáze projektu (Výstup 1). Špeciálny dôraz sa bude tentokrát klásť na spätnú väzbu ohľadom použitia nových techník vo výučbe. Príklady zo spätnej väzby budú zakomponované v záverečných materiáloch projektu.
Výstup 4 bude vypracovaný počas mesiacov január - april 2020.

 

 

INÉ

 

Na stránke je možné nájsť aj ďalšie projektové výstupy, zahŕňajúc Plán kvality a diseminačné dokumenty (audio a video nahrávky a TV záznam).

 

Klikni na textové pole pre zobrazenie - Príručka Manažmentu kvality, Hodnotiaci plán v pdf.    Ďalšie