Partneri - IDEC

IDEC pôsobí ako tréningová konzultačná spoločnosť so sídlom v Pireus, Grécko. Jej aktivity pozostávajú z tréningov, manažmentu poradenstva, kvality manažmentu, hodnotenia a tozvoja ICT riešení tak pre súkromný, ako i verejný sektor. Klientmi spoločnosti IDEC sú malé a stredné podniky ako i veľké grécke spoločnosti zo širokej palety sektorov. Spolupracuje s viac ako 600 inštitúciami po celej Európe a s vyše 300 expertmi v rôznych oblastiach.

Hlavné oblasti činnosti:  poradenstvo v oblasti manažmentu, biznis plány, podnikanie, SME (stredné a malá podniky), manažment kvality, certifikácia, dizajnovanie tréningov založených na ECVET, software a multimediálny rozvoj, internetové aplikácie, dištančné vzdelávanie, e-biznis a e-obchodovanie.

IDEC má rozsiahle skúsenosti vo vedení európskych projektov ako koordinátor i partner v rôznych európskych programoch a iniciatívach. Ostatných 8 rokov sa zaoberá témou zabezpečovania a udržateľnosti kvality v tréningu, čo preukázala koordináciou projektov EQUAL, Quality.net, BEQUAL a QUADRAT. Navyše, spoločnosť má tréningové skúsenosti v rozvíjaní systémov manažmentu kvality v gréckach tréningových centrách.

Spoločnosť IDEC bola za ostatných 20 rokov veľmi aktívna na pôde EU projektov. Prostredníctvom svojej dvojitej roly, ako poskytovateľ vzdelávania i ako konzultačná spoločnosť, dokázala začleniť najlepšie praktiky (tzv. best practices) z biznis sektoru do toho vzdelávacieho ich prispôsobením v duchu princípov udržateľnosti, otvorenosti a dostupnosti vzdelania pre všetkých.
Spoločnosť bola akreditovaná ako centrum celoživotného vzdelávania a organizuje kurzy na zvyšovanie kvalifikácie pre učiteľov a trénerov, študijné návštevy a informálne vzdelávacie aktivity pre študentov v začiatkoch ich štúdia, rovnako realizuje aj tréningove kurzy a pracovné stáže pre študentov a pracujúcich v odbornom vzdelávaní.

V oblasti celoživotného vzdelávania, spoločnosť IDEC má rozsiahle skúsenosti v európskej politike programov LLL, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, ako i vo validácii non-formálneho a informálneho vzdelávania a v národných reformách vzdelávania a tréninových systémov. Úspešne nadviazala spoluprácu s CEDEFOP - Europass, ECVET a EQF dokumentácia, validácia a certifikácia vzdelývacích výstupov.
IDEC prešla úspešne aj certifikáciou manažmentu kvality podľa štandardov ISO 9001:2008 a to v oblasti: "Dizajnovanie, rozvoj a obstaranie služieb súvisiacich s tréningom, obstaranie konzultačných služieb, implementácia podnikov, rozvojové a organizačné plány, rozvoj softvéru a internetových aplikácií".