ΕΤΑΙΡΟΙ - IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά της Ελλάδας. Οι δραστηριότητές της συνίστανται σε κατάρτιση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Οι πελάτες της IDEC είναι τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες μιας ευρείας ποικιλίας τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερα από 600 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης είναι: παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, σχεδιασμός εκπαιδευτικών περιεχομένων με βάση το ECVET, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η IDEC διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος από διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Τα τελευταία 8 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας στην κατάρτιση και έχει συντονίσει τα έργα EQUAL, Quality.net, BEQUAL και QUADRAT στο ίδιο θέμα. Επιπλέον, η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Μέσω του διπλού ρόλου της, τόσο ως εκπαιδευτικός φορέας όσο και ως εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, η IDEC έχει επίσης τη δυνατότητα να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές από τον επιχειρηματικό τομέα στην εκπαίδεσυη, προσαρμόζοντάς τις στο πνεύμα της ανοικτής, βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους.
Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο διά βίου μάθησης και διοργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για φοιτητές αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.

Στον τομέα της δια βίου μάθησης, η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα το ΕΠΕΠ, το ECVET, το Europass, το EQAVET, την επικύρωση της άτυπης και άτυπης μάθησης και τις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει αναλάβει με επιτυχία τη σύμβαση με τη CEDEFOP "Europass, ECVET και EQF για τεκμηρίωση, επικύρωση και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων".
Η IDEC διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 στο πλαίσιο του "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SOFTWARE ΚΑΙ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΑΡΡΛΙCΑΤΙΟΝS".