ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1

Ένας κατάλογος ικανοτήτων για εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές βασισμένος σε έρευνα γραφείου για τη γενιά Z και σε ομάδες συνεντεύξεων με φοιτητές που έχουν εμπειρία στη μεθοδολογία WBL, με εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές και με διευθυντές επιχειρήσεων / στελέχη της βιομηχανίας ή της εκπαίδευσης. Η έρευνα για τη γενεά Z εξετάζει τις πιο σημαντικές τάσεις στη σχέση μεταξύ της γενιάς 15-18 ετών και του κόσμου της εργασίας. Οι συνεντεύξεις ομάδων εστίασης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 φοιτητών από την Ουγγαρία και 20 από τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα και 10 μέντορες και 10 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από κάθε χώρα εταίρο. Μετά τις συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια. Το καινοτόμο μέρος του καταλόγου ικανοτήτων είναι η ανάλυση των ικανοτήτων από την άποψη του εταιρικού μέντορα. Η ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων τονίζεται σε σχέση με την καθοδήγηση νέων. Μια γενική ανακεφαλαιωτική έκθεση της έρευνας μαζί με τον κατάλογο ικανοτήτων είναι διαθέσιμη εδώ.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2

Εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από έναν οδηγό, μια μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζει τεχνικές gamification και μια συλλογή μελετών περιπτώσεων που περιέχει τις καλύτερες πρακτικές WBL στον τομέα των πλαστικών και των συναφών βιομηχανιών. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από έναν θεωρητικό οδηγό για εταιρικούς εκπαιδευτές και μέντορες υπεύθυνους για τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία, καθώς και μια συλλογή μελετών περιπτώσεων και ένα πρακτικό βιβλίο άσκησης με στοιχεία gamification για την παροχή βοήθειας σε εταιρείες που σχεδιάζουν να εισαγάγουν τη μάθηση βασισμένη στην εργασία.
Το σημαντικότερο καινοτόμο στοιχείο του είναι η εφαρμογή τεχνικών gamification στην πράξη. Οι τεχνικές gamification είναι κατάλληλες για τη μείωση των κενών μεταξύ των γενεών και για τη δοκιμή και την εφαρμογή κίνητρων στοιχείων που υποστηρίζουν την απόκτηση γνώσεων αφενός και την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον αφετέρου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019. ".

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3

Κατάρτιση εταιρικών μέντορων / εκπαιδευτών στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία με έμφαση στον τρόπο δημιουργίας και προσαρμογής της μεθοδολογίας gamification, καθώς και των παιχνιδιών σε πρακτικές WBL. Ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι μέντορες για τις νέες καινοτόμες ασκήσεις που σχετίζονται με το παιχνίδι και να υποστηρίξουν τη βελτίωση των διεπαγγελματικών τους ικανοτήτων που διερευνήθηκαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα 1.
Το τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί για μια πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, τη συμμετοχή τουλάχιστον 5 έως 8 μεντόρων / εκπαιδευτών στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Το εκπαιδευτικό υλικό του μέντορα θα οριστικοποιηθεί με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4

Πιλοτική εκπαίδευση, κατά την οποία οι μέντορες εταιρειών θα εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, υποστηριζόμενες υπό εποπτεία στην Ουγγαρία. Η πιλοτική εκπαίδευση αφορά τον τρόπο εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την εκπαίδευση του αποτελέσματος 3 στις καθημερινές διδακτικές διαδικασίες.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αναπτύσσονται οι διατομεακές ικανότητες των εταιρικών μέντορων και αποκτούν τεχνικές gamification προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα των μαθητών τους και να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των αναγκών της επερχόμενης γενιάς.
Τώρα, αυτές οι τεχνικές θα δοκιμαστούν στην πρακτική της WBL και στη συνέχεια θα συλλεχθούν μέσω των συνεντεύξεων ομάδων εστίασης η ανατροφοδότηση των μαθητών καθώς και των μέντορών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των μεθόδων. Τα τελικά συμπεράσματα των συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα συγκριθούν με αυτά των συνεντεύξεων της ομάδας εστίασης κατά την πρώιμη περίοδο του έργου και ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανατροφοδότηση σχετικά με τις νέες τεχνικές. Στοιχεία ανατροφοδότησης θα ενσωματωθούν στα τελικά υλικά του έργου. Το αποτέλεσμα 4 θα αναπτυχθεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020.

 

 

 

 

ΑΛΛΑ

 

Άλλα προϊόντα του έργου μπορούν να βρεθούν σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου ποιότητας του έργου, των υλικών διάδοσης (ραδιοφωνικές εγγραφές, βίντεο και τηλεοπτικές εμφανίσεις).

 

Κάντε κλικ στο επόμενο κουμπί για να δείτε τα παρελθόντα συμβάντα.

 

(Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας & Σχέδιο Αξιολόγησης pdf download)    Επόμενο