3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu

Dňa 9-10.10.2018 sa v Bratislave, hlavnom meste Slovenska stretli partneri projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors).

Prvá časť stretnutia bola zameraná na zhodnotenie uplynulých aktivít súvisiacich so splnením prvého projektového cieľa – „Kompetenčný katalóg podnikových inštruktorov“. Následne sa partneri zamerali na rozdelenie úloh ďalšieho odborného výstupu projektu „Príručky pre trénerov/mentorov/inštruktorov“, ako i tvorby prípadových štúdií. Druhý deň stretnutia bol orientovaný na projektové riadenie (diseminácia, hodnotenie, príprava „Interim Report“ a finančné zúčtovanie už zrealizovanej časti projektu).

Projektová manažérka A-OMEGA, s.r.o. na stretnutí v Bratislave uviedla partnerov projektu do problematiky plastikárskeho odvetvia na Slovensku prezentáciou týkajúcou sa prehľadu historického vývinu, súčasnej štruktúry ako i výziev a trendov do budúcna. Zároveň prezentovala a viedla workshop na tému „Gamifikácie“. Hovorila o jej využití na pracovisku, kľúčových elementoch, typológii hráčov či o úrovniach gamifikácie v pracovnom prostredí. Súčasne odprezentovala spolu s manažérkou spoločnosti A-OMEGA aj jednu z možných aplikácií prvkov gamifikácie vo forme edukačného simulačného softvéru zameraného na „hard skills“ v oblasti technológie vstrekovania plastov, ktorá bude použitá aj ako jedna z  prípadových štúdií, ktoré majú byť výstupom projektu DEMETRA.

Najbližšie medzinárodné stretnutie partnerov projektu DMETRA je plánované na začiatok júna 2019 v Grécku.