O projekte DEMETRA

Neustále meniace sa ekonomické a sociálne prostredie je sústavnou výzvou tak pre zamestnávateľov, ako i tréningové inštitúcie. Zamestnávatelia chcú zamestnať ľudí s obsiahlou teoretickou znalosťou a s aktuálnym priemyselným know-how. Nie iba v Maďarsku, ale aj v Európe, je koordinácia systému odborného vzdelávania a celkový svet práce veľmi často diskutovanou témou. Často sa totiž stáva, že vedomosti a zručnosti absolventov v systéme odborného vzdelávania nepokrývajú očakávania zamestnávateľov.
Zavedenie duálneho vzdelávania sa pokúša tento problém riešiť a kladie takýto typ učenia sa v spojitosti s pracovnou činnosťou na popredie záujmu. Podnikoví inštruktori hrajú v tomto procese kľúčovú úlohu nakoľko sa stávajú akýmsi mostom medzi školou a pracoviskom a pomáhajú tak študentom v zorientovaní sa medzi týmito dvomi svetmi.

Podporiť prácu mentorov a tým zefektívniť systém duálneho vzdelávania bolo jedným z hlavných cieľov spoločnosti TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd. pri dizajnovaní projektu s názvom DEMETRA (Príprava tréningu metodológie pre podnikových inštruktorov, ktorí poskytujú praktické pracovné tréningy v plastikárskom odvetví a v príbuzných priemyselných sektoroch, 2017-01-HU01-KA202-035951). Projekt bol spustený v spolupráci s konzorciom partnerov a za podpory programu Erazmus+  v novembri 2017. Počas trvania projektu DEMETRA budú partneri pracovať na tvorbe tréningového materiálu určeného pre podnikových mentorov/inštruktorov, ktorý bude rešpektovať špecifiká generácie Z, a tak napomáhať k čo najvyššej efektivite tréningu.

Projektové konzorcium tvorí 7 partnerov zo 4 krajín. Okrem vedúceho partnera projektu, spoločnosti TREBAG Ltd, ďalej spoločnosti PEMU Plc. a Madarskej plastikárskej asociácie, ktorí su z Maďarska, pochádzajú zvyšní partneri z krajín:  Slovensko - A-OMEGA, Rumunsko - Babes-Bolyai University (BBU) a Energom a Grécko: IDEC.
Tréningový materiál bude pozostávať z Príručky, Metodológie založenej na princípoch „gamifikácie“ a Prípadových štúdií  obsahujúcich príklady dobrej praxe duálneho vzdelávania v plastikárskom sektore a v príbuzných odvetviach. Začiatkom roka 2018 je na pláne realizácia prieskumu štyrmi partnermi konzorcia, ktorý pozostáva z dotazníka a skupinových rozhovorov s inštruktormi, študentmi zapojenými v praktickom vyučovaní na pracovisku, ako i s kľúčovými aktérmi na poli duálneho vzdelávania (koordinátori, riaditelia pre odborné vzdelávanie na stredných odborných školách, VÚC, riaditelia a HR manažéri spoločností). Nasledovať bude tréning podnikových inštruktorov v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Zameraný bude na oblasť tvorby a adaptácie metodológie s princípmi „gamifikácie“, ako i na situačné hry využiteľné v rámci systému duálneho vzdelávania. Pilotný tréning, ktorého sa podnikoví inštruktori či majstri odbornej prípravy nasledovne zúčastnia v troch vyššie spomenutých krajinách, bude realizovaný pod odbornou supervíziou vedúceho partnera z Maďarska.
Finalizácia projektu a publikácia jeho výsledkov je plánovaná na apríl 2020.