Konferencia s názvom "Discuss Learning", Grécko

Účelom konferencie pod názvom "Discuss Learning" - Odborné vzdelávanie a spoločnosti: Formovanie budúcich zamestnancov bolo podnietiť diskusiu v tejto oblasti medzi vzdelávacími organizáciami, svetom biznisu a osobami s rozhodovacou právomocou.

Partner projektu a zástupca spoločnosti Idec, pán Grigorios Chatziantoniou, uviedol konferenciu prezentáciou kde najskôr poskytol informácie o projekte DEMETRA a zároveň detailnejšie popísal jeden z jeho výstupov, Kompetenčný katalóg pre podnikových inštruktorov.
Ďalším prezentujúcim zo spoločnosti Idec bola pani Vana Fikari, ktorá porozprávala o Súhrne prípadových štúdií a príkladoch dobrej praxe, ktoré sú tiež projektovými výstupmi.

Celkový počet registrovanách účastníkov bol 118, osobne sa konferencie zúčastnilo 48 z nich. Za veĽký prínos konferencie považujeme fakt, že počas i po skončení prezentácií sa účastníci aktívne zapájali a kládli mnoho otázok. Nakoľko účelom konferencie bolo začať diskusiu na tému odborného vzdelávania a formovanie zamestnancov aj prostredníctvom nových gamifikačných metód, aktívne publikum zložené z účastníkov reprezentujúcich svet biznisu, stakeholderov  a politikov tento účel naplnilo bez výhrad.