Učenie sa - výučba - Grécko

Aktivita pod názvom "Učenie sa - výučba" sa konala 27-29. júna v meste Pireus, Grécko.

Cieľom stretnutia bolo sprostredkovať partnerom projektu DEMETRA informácie nevyhnutné pre tvorbu tréningových materiálov v rovine Duálneho vzdelávania, Učení sa na pracovisku (WBL - Work based Learning) a ECVET štandardov (ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training).

Tréning pozostával z troch dní, pričom prvý deň bol zameraný na teoretické vedomosti. Prezentácie sa týkali oblastí ako Lisabonská stratégia, EQF, ECVET a presné definovanie výstupov učenia.

Zvyšné dni sa venovali praktickej implemetácii poznatkov na platforme ďalšieho vzdelávania. Počas praktických cvičení sa členovia jednotlivých skupín striedali čo podporilo aj prehĺbenie  vzťahov, vzájomného spoznania sa a výmeny svojich know-how medzi partnermi z rôznych krajín a ekonomických sektorov. Vytvárali sa tak pracovné skupiny so zameraním sa na témy ako ECVET unity, ECVET body a duálne vzdelávanie/učenie sa na pracovisku.

Tréning končil ústnym a písomným hodnotením a účastníci obdržali certifikát Europass Mobility.