Σχετικά με το DEMETRA

Σχετικά με το DEMETRA/ Το επιταχυνόμενο και σταθερά μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί μόνιμη πρόκληση τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι εργοδότες θέλουν να απασχολούν προσωπικό με ευρείες θεωρητικές γνώσεις και τεχνογνωσία στη σύγχρονη βιομηχανία. Όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και στην Ευρώπη, είναι ένα κοινό πρόβλημα ο συντονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες εκείνων που αποφοίτησαν από τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης συχνά δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των εργοδοτών.

Η εισαγωγή του συστήματος διττής εκπαίδευσης προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και θέτει την μάθηση που βασίζεται στην εργασία (Work-Based Learning) στο προσκήνιο. Ο μέντορας που εργάζεται σε εταιρείες διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ως μια γέφυρα μεταξύ του σχολείου και του εργασιακού χώρου, βοηθώντας τους μαθητές να προσανατολιστούν μεταξύ των δύο κόσμων.

Η υποστήριξη της εργασίας του μέντορα και η αποτελεσματικότερη διττή εκπαίδευση ήταν οι βασικοί στόχοι της TREBAG intellectual property and Project Manager Ltd, όταν σχεδιάστηκε το έργο με τίτλο DEMETRA (Ανάπτυξη μεθοδολογικής κατάρτισης για εκπαιδευτές εταιρειών που παρέχουν κατάρτιση στο χώρο εργασίας στον κλάδο πλαστικών και σε συναφείς βιομηχανικούς κλάδους) σε συνεργασία με τους εταίρους της κοινοπραξίας, και στη συνέχεια ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017 με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια του έργου 2017-01-HU01-KA202-035951, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους  μέντορες που επικεντρώνεται στις μαθησιακές συνήθειες της γενιάς Z, βοηθώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από τους μέντορες.

Μία έρευνα στις 4 συμμετέχουσες χώρες προηγείται από την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, στη συνέχεια ένα σύνολο μεντόρων θα μάθει το αναλυτικό πρόγραμμα και τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν επίσης τα διδάγματα που έμαθαν κατά τη δική τους δουλειά, τις πρακτικές εμπειρίες και τη λήψη ανατροφοδότησης.

Η κοινοπραξία θα ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό υλικό και θα το θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών. Το έργο υλοποιείται από 7 φορείς σε 4 χώρες. Εκτός από τον επικεφαλής της κοινοπραξίας TREBAG Ltd., συμμετέχουν η PEMÜ Plc. και η Ουγγρική Ένωση Πλαστικών από την Ουγγαρία. Περαιτέρω εταίροι είναι η A-Omega από τη Σλοβακία, το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai και η Energom από τη Ρουμανία και η IDEC από την Ελλάδα. Η ολοκλήρωση του έργου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αναμένονται τον Απρίλιο του 2020.