Μαθησιακή - διδακτική δραστηριότητα - Ελλάδα

Η πρώτη μαθησιακή δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Ιουνίου 2018, στον Πειραιά.

Σκοπός της κατάρτισης ήταν να εξοπλίσει τους εταίρους με τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στο WBL (μάθηση της βάσης εργασίας) και στο ECVET.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε 3 ημέρες. Η πρώτη ημέρα χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, ενώ η δεύτερη και η τρίτη ημέρα χρησίμευαν ως πλατφόρμα για περαιτέρω γνώση και πρακτική εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους, τα μέλη των ομάδων μεταβαλλόταν συνεχώς, γεγονός που προκάλεσε την εμβάθυνση των προσωπικών σχέσεων και την εξοικείωση με τις μεθόδους εργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών από τους εταίρους που προέρχονταν από διαφορετικούς οικονομικούς τομείς / χώρες.

Η πρώτη ημέρα αφορούσε τη στρατηγική της Λισαβόνας και τη δήλωση της Κοπεγχάγης, το EQF, το ECVET και τον ακριβή ορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε στις μονάδες ECVET, στους βαθμούς ECVET, σε μαθησιακά αποτελέσματα με βάση την εργασία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από συμμετέχοντες σε διάφορα μικρά εργαστήρια και σε διάφορες σύντομες περιπτωσιολογικές μελέτες.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με προφορική και γραπτή αξιολόγηση και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες η κινητικότητα Europass.